Falsafah Penyelidikan II

Baru nak sambung perbincangan lepas mengenai falsafah penyelidikan. Penyelidik yang  menerima kajian kualitatif merupakan penyelidik yang  memahami paradigma intepretivisme dan naturalistik. Kajian kualitatif bersifat penerokaan dan subjektif. Data-data kajian banyak dalam bentuk makna dan intepretasi. Sebab itulah kajian yang bersifat asas dan fundamental tidak boleh terus melompat ke kuantitatif tanpa melalui proses pengumpulan data secara kualitatif. Kajian kualitatif bersifat asas fundamental yang menggunakan pendekatan induktif (khusus ke umum). Pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan dinamik dalam perkembangan proses pencarian makna kajian melalui pelbagai pilihan reka bentuk seperti kajian kes, fenomenologi, etnografi, analisis kandungan dan sebagainya. Data dikumpul kebanyakannya melalui temu bual mendalam, temu bual kumpulan fokus, analisis dokumen, pemerhatian dan lain-lain kaedah yang memberikan makna secara subjektif.  Analisisnya pula memfokuskan kepada makna-makna yang dikategorikan berdasarkan subjektiviti tema. Proses epistimologi kajian kualitatif mendasari perkongsian makna dan prosedur serta protokol tertentu. Penyelidik dianggap sebagai instrumen utama yang membawa hala tuju kajian kepada sesuatu makna yang dapat difahami. Manakala jika kita bincangkan dari aspek aksiologi, kajian kualitatif sememangnya mempunyai nilai kerana kajian ini banyak menggunakan manusia sebagai sumber utama mendapatkan data samada daripada informan atau peserta kajian.

Ermm rupanya ramai penyelidik kualitatif merasakan kajian kuantitatif ni biasanya boleh dipertikaikan dari sudut aksiologinya…

Kenapa ya kadang-kadang wujud perbahasan dalam kalangan kedua-dua penyelidikan ini? Tunggu perbincangan berikutnya, apa pula penyelidik kuantitatif memberikan pendapat tentang kualitatif.

q

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s