Analisis statistikal

Dalam kajian kuantitatif, analisis statistikal amat penting bagi menjelaskan jenis analisis data yang akan digunakan. Penyelidik perlu memahami jenis analisis yang digunakan dengan jelas dalam usaha menjawab persoalan dan permasalahan kajian. Dalam aspek analisis statistikal, jenis pengukuran data dapat menentukan jenis analisis data yang sesuai melalui tahap pengukuran skala. Sebagai contohnya jika variabel jantina dapat dikenal pasti dalam kategori skala nominal yang tidak bersandar di antara satu sama lain. Justeru, antara persoalan yang sering dikaitkan dengan variabel jantina ialah seperti adakah terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan mengenai sesuatu isu yang hendak dikaji.Oleh itu jenis analisis statistikal yang sesuai ialah mengunakan analisis t-perbandingan (t-test).

Ini bermakna memahami jenis data yang digunakan akan menentukan ketepatan teknik statistikal. Terdapat empat tahap pengukuran skala yang paling popular; nominal, ordinal, interval dan juga ratio.

Pemilihan ujian statistikal bergantung kepada andaian asas (basic assumption);

a) jenis skala pengukuran

b) kaedah persampelan

c) bentuk taburan skor dalam populasi

d) ciri-ciri persampelan (sampel dipilih secara berulang atau bebas)

e) saiz sampel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s