2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 43,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Membaca Output SPSS

Alhamdulillah, jika tesis atau penyelidikan kita sudah berada pada tahap analisis data maksudnya penyelidikan kita sudah hampir siap. Dalam bab Analisis Data bermakna seseorang penyelidik itu sudah melalui proses pengumpulan data. Bagi penyelidik yang memilih kaedah penyelidikan kuantitatif, proses pengumpulan data bermakna mereka telah menyelesaikan pengedaran soal selidik. Justeru setiap soal selidik tersebut perlu dimasukkan datanya ke dalam SPSS sebelum dianalisis.

Walaubagaimanapun, selepas data semua telah di key in ke dalam SPSS, penyelidik seharusnya mahir dalam membaca output SPSS supaya data yang dianalisis menjawab setiap persoalan, objektif dan juga hipotesis kajian jika ujian itu mengunakan statistik inferensi.

Pengalaman saya dalam menyelia dan melibatkan diri dengan penulisan tesis serta penyelidikan, ramai pelajar yang telah menyiapkan proses memasukkan data melalui ujian-ujian statistik yang telah dipilih selari dengan objektif dan hipotesis kajian tetapi tidak tahu hendak membaca output yang mereka dapat.

Justeru, kemahiran membaca output ini sangat penting agar penyelidik dapat membuat keputusan sama ada pengujian hipotesis yang dilakukan itu signifikan atau sebaliknya untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut.

Jika menggunakan ujian statistik deksriptif, saya rasa tidak ada masalah sangat kerana biasanya kita hanya membincangkan tentang peratusan, frekuensi, min dan juga sisihan piawai. Analisis statistik deskriptif hanya berbentuk laporan dan ulasan sahaja. Penyelidik hanya perlu mengulas dan membincangkan hasil dapatan dengan merujuk angka-angka yang didapati daripada jadual tersebut.

Image

Image

Kemahiran membaca output SPSS lebih dikehendaki bagi mendalami analisis data ujian statistik inferensi seperti t-test, korelasi pearson dan juga regresi.

Image

Contohnya seperti jadual di atas, bagi ujian independent sample t-test, kita tengok bahagian sig. 2 tailed, perlu kecil daripada 0.05  jika kita guna 95% level of confidence. So berdasarkan jadual, ujian tersebut signifikan dan hipotesis kajian diterima.

….perbincangan ini bersambung :)

Memahami Sorotan Literatur…

Image

Masih ada pelajar dan pengkaji yang belum memahami secara mendalam mengenai sorotan literatur (Literature review). Adakalanya mereka menganggap sorotan literatur sebagai kajian kepustakaan yang diletakkan di dalam bab metodologi kajian…sebagai contohnya kajian ini menggunakan metodologi kepustakaan…

Image

Sedangkan sebenarnya sorotan literatur ini melibatkan proses membaca dan mengambil nota daripada kajian lepas yang berkaitan dengan penyelidikan yang dijalankan. Ia menjadi panduan asas yang menunjukkan jalan kepada pengkaji tentang apa yang ingin dikaji. Hasil daripada sorotan kajian lepas ini, kita dapat mengenal pasti gap of knowledge yang membawa kita kepada permasalahan kajian. Sorotan literatur ini membantu memberi idea baru kepada pengkaji.

Namun, kebanyakan mereka yang tidak memahami bagaimana menggunakan kajian-kajian lepas ini, dalam bab sorotan literatur banyak membincangkan landasan teori dan konsep sahaja tanpa mencari gali kajian-kajian lepas yang berkait rapat dengan kajian yang ingin dijalankan

Mengulas tentang sorotan literatur bukan hanya membincangkan secara sepintas lalu tetapi perlu mendalam khususnya dalam mengupas metodologi yang telah dijalankan dan juga hasil kajian tersebut.

Image

Sebagai contohnya, katakanlah kajian yang ingin dijalankan tentang pengaruh pendedahan dan penontonan filem terhadap perubahan tingkah laku negatif remaja. Perbincangan sorotan literatur tidak memadai dengan mengupas dan membincangkan secara konsep tentang sejarah filem dan tingkah laku remaja secara landasan teori sahaja. Malah dalam bab sorotan literatur sepatutnya pengkaji memfokuskan kepada kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas tentang pengaruh pendedahan dan penontonan filem terhadap audien dan juga kajian tentang tingkah laku negatif remaja. Antara contohnya;

1. Kajian pendedahan filem banyak memaparkan perkaitan di antara filem dengan tingkah laku anti-sosial yang menyumbang kepada pengaruh negatif terhadap audien seperti lambakan cerita keganasan dan tingkah laku agresif (Md Salleh et al., 2009; Huesmann, 2007; Funk et al., 2004; Anderson et al., 2003), keganasan seksual (Steinberg & Monahan, 2010; L’Engle, Brown & Kenneavy, 2006; Martino et al., 2005; Emmers-Sommer, 2005; Thompson & Yokota, 2004; Ramasubramaniam & Oliver, 2003; Weisz & Earls, 1995), pengambilan dadah (Gunasekera, Chapman & Campbell, 2005), kisah-kisah tahyul dan seram (Fischoff et al., 2002; Teusner, 2002) serta aktiviti merokok (Shadel et al., 2010; Hanewinkel, 2009; Wills et al., 2008; Wakefield et al., 2003).

2. Berdasarkan kajian Anderson et al. (2003), pendedahan adegan keganasan yang ditonton oleh audien akan meningkatkan tahap keagresifan dan tingkah laku ganas sama ada secara terus dan juga dalam konteks jangka panjang.

3. Kajian Funk et al. (2004) dan Huesmann (2007) menjelaskan bahawa pendedahan yang berpanjangan dan berulang kali mengenai paparan hiburan keganasan ini akan mengubah dan mempengaruhi proses kognitif, afektif dan tingkah laku audien.

4. Kajian Md Salleh et al. (2009) juga membuktikan wujudnya perkaitan yang positif di antara menonton filem ganas dalam kalangan pelajar lelaki (13-17 tahun) dengan sikap agresif mereka.

5. Beberapa kajian seperti Wills et al. (2008), Sargent (2005) dan Wakefield et al. (2003) pula membincangkan hubungan pendedahan paparan babak merokok di dalam filem kepada perbuatan merokok dalam kalangan remaja.

Moga-moga pengkaji yang dapat memahami secara keseluruhan kepentingan menguasai bab sorotan literatur yang betul. Ini penting sebagai hala tuju kajian yang ingin dijalankan. Saya doakan agar dipermudahkan Allah segala urusan mengenai metodologi kajian sepanjang penulisan tesis anda. Selamat berjuang :)

Perlu memahami metodologi secara menyeluruh…

metod

Masih ramai pelajar yang keliru mengenai metodologi sehingga memberi kesan kepada penulisan tesis…

Oleh itu, setiap pengkaji seharusnya menguasai ilmu dan displin metodologi kajian agar tesis yang ditulis dapat difahami secara jelas dan mudah. Meletakkan metodologi yang salah dalam sub-tajuk metodologi mengakibatkan tesis kita akan dinilai dengan markah yang rendah dan tidak dianggap berkualiti. Pengkaji perlu elakkan daripada meletakkan sesuatu reka bentuk kajian ataupun kaedah pengumpulan data yang salah. Ini akan menunjukkan pengkaji sendiri masih tidak memahami kajian anda secara sempurna. Sebagai contohnya saya kerap berdepan dengan pengkaji yang sangat ambitious dan teruja ketika melakukan kajian dengan kaedah pengumpulan data yang pelbagai, tetapi masih tidak faham tentang paradigma penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dengan jelas. Jadi, pengkaji dengan bangganya membentangkan kajiannya dengan menggabungkan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik dan temu bual mendalam bagi kajian kuantitatif melalui reka bentuk kajian tinjauan. Sedangkan temu bual mendalam merupakan kaedah pengumpulan data bagi kajian kualitatif melalui reka bentuk kajian yang berbeza. Aduuuhhhh…

metod2

Akibat tidak faham ilmu metodologi secara keseluruhan, ramai pelajar hari ini melakukan kesilapan seperti ini. Ironinya lagi jika mereka sendiri tidak menyedari bahawa mereka telah tersilap.

Antara kesilapan lain yang sering dilakukan oleh pelajar juga ialah meletakkan objektif dan persoalan kajian yang tidak sepadan. Ada juga yang meletakkan sampai 4-5 objektif kajian, tetapi bila dilihat daripada dapatan hasil kajian, tidak semuanya menjawab objektif yang telah diletakkan. Jadi, untuk apa objektif itu diletakkan jika tidak ingin dicapai? Baik buang sahaja.

Oleh itu, memahami kaedah metodologi kajian secara menyeluruh sangat penting, agar kajian yang kita lakukan tidak nampak cacat dan lompang. Saya nasihatkan agar pelajar rajin-rajinkan diri  dekat dengan buku-buku kaedah penyelidikan yang sangat banyak di pasaran. Ada kalanya pelajar hari ini ingin semua perkara dengan mudah tanpa ingin berusaha dan mencari…

metod3

* Minta buku rujukan dengan saya? Itu bukan jalan penyelesaian untuk memahami metodologi secara menyeluruh :)

Menganalisis data kuantitatif

Bagi penyelidik kuantitatif yang memahami pandangan pos positivisme, seharusnya mereka turut memahami bagaimana data kajian perlu dianalisis secara keseluruhannya. Walaupun saya telah menyentuh mengenai analisis data ini beberapa kali dalam entri yang lepas tetapi bab analisis data ini sangat penting. Jadi saya akan terus ulang dan bincang dari semasa ke semasa.

 

Sebelum menganalisis data, penyelidik perlu memahami secara keseluruhan persoalan kajian, objektif kajian serta kaedah pengumpulan data sebelum memulakan cara analisis data. Ini kerana ia saling berkaitan dan menterjemahkan hasilnya melalui analisis data. Sebagai contohnya, jika persoalan dan objektif kajian kita hanyalah bersifat deskriptif atau kualitatif mana mungkin kita dapat menggunakan pengkaedahan analisis data statistik inferensi. Justeru, penyelidik perlu memahami secara keseluruhan tentang bagaimana data kajian dapat dianalisis secara tepat.

 

Dalam kajian kuantitatif, terdapat 3 jenis analisis yang sering digunakan menjurus kepada penggunaan ujian statistik deskriptif dan juga statistik inferensi iaitu analisis univariat, bivariat dan multi variat….cukup sekadar itu hari ini

Kelas kaedah Penyelidikan

Image

 

Lama tak menulis entri terbaru dek kerana kesibukan dan hambatan tugas yang tak berhenti…namun, terima kasih kepada semua pengunjung blog ini…walaupun beberapa bulan kebelakangan ini sunyi daripada post-post entri terbaharu, tetapi statistik pelawat tidak pernah sunyi. InsyaAllah ini menunjukkan post entri yang terdahulu masih memberi manfaat kepada setiap pengkaji dan penyelidik yang dalam usaha meneruskan perjuangan kajian masing-masing. Terima kasih.

 

Image

Alhamdulillah, semester ini diberi amanah dan tanggungjawab untuk mengajar Kaedah Penyelidikan bagi pelajar post-graduate bersama beberapa pensyarah lain di fakulti. Keseronokan berkongsi ilmu dalam bidang ini diteruskan lagi bersama pelajar subjek Kaedah Penyelidikan PPPY6283. Harapan saya setiap pelajar dapat memanfaatkan blog ini di samping proses P&P secara bersemuka untuk memantapkan kajian penyelidikan yang akan dihasilkan nanti. Natijahnya kita tunggu samada ilmu dalam Kaedah Penyelidikan ini mampu diaplikasi sepenuhnya oleh para pelajar khususnya dalam penyediaan dan pembentangan proposal. Yang pasti saya merupakan salah seorang penilai yang akan menilai proposal nanti. 

 

Analisis SEM & AMOS

Antara aspek yang paling penting dalam kaedah penyelidikan ialah penyelidik perlu menguasai kemahiran menganalisis data. Selain daripada analisis data menggunakan ujian-ujian daripada program SPSS, muncul pula perisian AMOS untuk analisis SEM. Yang baiknya walaupun kita menggunakan perisian AMOS tetapi kita boleh menggunakan data yang telah kita isi daripada SPSS. Dengan kata lain, penyelidik tidak perlu menyediakan data baru untuk dimasukkan ke dalam AMOS tetapi boleh convert kan data daripada SPSS.

Image

Analisis SEM ialah Structural Equation Modeling iaitu analisis kesepadanan model yang mana melalui analisis ini penyelidik dapat mengenal pasti hubungan di antara pemboleh ubah dalam model hipotesis dan juga menguji model hipotesis sama ada sepadan dengan data kajian atau sebaliknya.

Namun, untuk menguasai AMOS dan analisis SEM ini perlukan kemahiran statistik dan SPSS terlebih dahulu kerana bagi pendapat saya kedua-duanya saling berkait rapat. Oleh itu jika seseorang penyelidik itu masih terkial-kial dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat, sukar sedikit untuk memahami AMOS dan SEM ini. Saya pun secara jujurnya belum begitu mahir menggunakan AMOS; yang pertama masih tak ada lagi perisian tersebut dan juga dengan hadir satu bengkel AMOS masih belum mencukupi untuk menguasai kemahiran tersebut. InsyaAllah perlu belajar lagi untuk menguasai analisis ini kerana perubahan dan permintaan jurnal-jurnal antarabangsa sudah ke arah analisis SEM berbanding dengan analisis multivariat daripada SPSS. Jadi, nak tak nak kena lah mengikut arus perubahan semasa dalam dunia penyelidikan hari ini.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 522 other followers